- Seniorville Trenčín -

Kto sme

Prevádzkovateľom zariadenia Seniorville Trenčín je nezisková organizácia Iskierka nádeje, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti a ochrany ľudských práv. Organizácia bola založená v roku 2010 a od roku 2012 prevádzkuje zariadenie Seniorville v Trenčíne.

Základným cieľom organizácie je zabezpečenie vysoko odbornej a profesionálnej starostlivosti o ľudí v pobytovom zariadení. Poskytuje všeobecne prospešné služby podľa osobitého zákona:

–          v zariadení pre seniorov ( § 35 Zákona o sociálnych službách) – poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov,

V zariadení pre seniorov sa poskytuje

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. ubytovanie,
5. stravovanie,
6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
7. osobné vybavenie,

– utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí,

– zabezpečuje sa záujmová činnosť.

–          zariadení opatrovateľskej služby (§ 36 Zákona o sociálnych službách)  – poskytuje sociálnu službu na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje:

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. ubytovanie,
5. stravovanie,
6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

– utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí.

–           špecializovanom zariadení (§ 39 Zákona o sociálnych službách) – poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

V špecializovanom zariadení sa poskytuje:

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. ubytovanie,
5. stravovanie,
6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
7. osobné vybavenie,

– zabezpečuje pracovná terapia a záujmová činnosť,

– utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.