2% pre dôstojnú jeseň života

2% pre dôstojnú jeseň života

Hoci sa staroby mnohí obávame, želáme si, aby sme sa jej dožili. Zdraví, obklopení blízkymi a finančne čo najlepšie zabezpečení. Ak sa rozhodujete, čo s vašimi 2%, spomeňte si na tých, ktorým sa toto želanie nesplnilo.

V zariadení sociálnych služieb Seniorville Jablonové už trinásty rok vynakladáme maximálne úsilie, aby i títo ľudia dôstojne a kvalitne prežili jeseň svojho života. A darí sa nám to aj vďaka vám, vďaka vašej podpore.

Seniorville Jablonové je zariadenie sociálnych služieb, ktoré založila nezisková organizácia Harmónia života. V súčasnosti zastrešuje Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb a Špecializované oddelenie pre ľudí s Alzheimerovou chorobou a inými poruchami pamäte, v ktorých zabezpečuje komplexnú 24-hodinovú opatrovateľskú a ošetrovateľskú starostlivosť pre seniorov s rôznorodými potrebami a požiadavkami. Fungovanie zariadení s celkovou kapacitou 79 lôžok, ktoré sú vybudované v obci Jablonové (okres Malacky), je prispôsobené rytmu a potrebám starších ľudí. Okrem individuálneho prístupu kvalifikovaného personálu, bezbariérových priestorov či rehabilitačného programu, komfort života klientov centra zvyšuje aj spoločenský program, rešpektovanie potreby súkromia vyvážené možnosťami dostatočného kontaktu s okolím.

Nárast počtu ľudí s poruchami pamäte prispel koncom roku 2009 k rozhodnutiu zriadiť Alzheimer špecializované centrum- Avalon Home. Seniorville tak urobil ďalší krok k tomu, aby poskytoval domov pre každého seniora, bez ohľadu na diagnózu.

Seniorville Jablonové patrí k zakladajúcim členom Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike.

Získané finančné prostriedky chceme použiť na nákup:
1. Rozšírenie Alzheimer centra- Avalon Home. Prebudovanie otvorenej terasy na prekrytú (uzatvorenú) s možnosťou jej využitia aj v chladnych mesiacoch, čím sa rozšíri priestor pre klientov a centrálna časť oddelenia sa viac presvetlí. V prekrytej časti terasy (s možnosťou jej otvorenia) sa budú realizovať denné terapeutické aktivity s krásnym výhľadom na Malé Karpaty. Bude to mať pozitívny účinok pre klientov z pohľadu ich psychického rozpoloženia a celkového stavu. V súčasnosti prebieha projektová stavebná príprava. Odhad ceny prestavby ešte nemáme k dispozícii.

2. Na materiálovo-technické vybavenie zariadenia – dataprojektor, plátno, pracovné pomôcky a prostriedky na zabezpečenie ergoterapie a arteterapie (maliarske plátna, farby, štetce, drobný umelecký materiál a pod., pedagogické sady na zlepšenie kognitívnych funkcií ľudí s Alzheimerovou chorobou. Prostredníctvom rôznych druhov terapií sa zlepšuje celkový psychický a fyzický stav klientov a zvyšuje sa ich kvalita života.

Ďakujeme.


Identifikačné údaje Harmónie života, n.o.
Názov organizácie:    Harmónia života, n.o.
Adresa:                       Palisády 33, 811 06  Bratislava
Zastúpená:                 Ing. Martin Hantabál, riaditeľ
IČO:                            37 924 168
DIČ:                            2022047192
Registrácia:                Obvodný úrad v Bratislave, č. OVVS-2016/162/2005- NO
Číslo účtu
pre darovanie 2%:      SK 84 0200 0000 0026 6559 0251

Obchodné meno        Harmónia života n.o
Právna forma :           občianske združenie
IČO :                           37 924 168
Sídlo :                         Palisády 33 , 811 06 Bratislava