Multisenzorická miestnosť SNOEZELEN v Seniorville

Multisenzorická miestnosť SNOEZELEN v Seniorville

V zariadení je od decembra 2016 s finančnou podporou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zriadená Snoezelen miestnosť s vybudovaným multisenzorickým prostredím. Snoezelen využívajú liečební pedagógovia ako podpornú terapiu. V multisenzorickej miestnosti realizujeme pre našich klientov terapiu senzorickej integrácie s presahom do muzikoterapie a reminiscenčnej terapie s využitím prvkov bazálnej stimulácie.

IMG_7521 - web

V multisenzoricej miestnosti Snoezelen pracujú liečební pedagógovia individuálnou i skupinovou formou, prevažuje však individuálny prístup. Keďže sa jedná o multisenzorickú terapiu ponúkajú sa  stimuly pre všetky zmysly. Miestnosť využívame pre dosiahnutie rôznych cieľov, medzi ktoré patrí stimulácia zmyslového vnímania, stimulácia motoriky, podpora komunikačných a kognitívnych schopností, udržanie interakcie s prostredím, zvýšenie spontánnosti a samostatnosti, zlepšenie pozornosti, posilnenie vzťahu medzi terapeutom, prostredím a klientom, zníženie agresívneho a autoagresívneho správania a podpora fantázie a tvorivosti. Miestnosť tak poskytuje klientom možnosť aktívnej relaxácie.

Ďakujeme predovšetkým Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR za podporu tohto projektu. Snoezelen nám vďaka tejto podpore pomáha nadviazať kontakt s klientom na kvalitatívne lepšej, inej, novej úrovni.

20160105-134932.431736mpsvr