Poďakovanie za 2% z Vašich daní za rok 2015

Poďakovanie za 2% z Vašich daní za rok 2015

P O Ď A K O V A N I E za 2% z Vašich daní za rok 2015

 Zariadenie sociálnych a zdravotných služieb Seniorville a Alzheimer Home Avalon si Vám dovoľuje zo srdca poďakovať za Váš finančný príspevok z 2% z Vašich daní.

Seniorville funguje úspešne na Slovensku už desať rokov. V posledných 5 rokoch rozvíjame  starostlivosť v Alzheimer Home Avalon o ľudí s alzheimerovou chorobou a inými poruchami pamäte. Naším poslaním je vytvárať domov ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby. Zabezpečujeme komplexnú sociálnu, zdravotnú a rehabilitačnú starostlivosť, pretože len prostredníctvom komplexného prístupu ku klientovi vieme dosiahnuť zvýšenie kvality jeho života, bytia ako takého v motivačnom a bezpečnom prostredí za asistencie odborného, empatického a láskavého personálu.

Harmónia života, n.o., ktorá je prevádzkovateľom zariadenia, je spoločnosťou, ktorá sleduje aktuálne trendy v starostlivosti o klienta.

Aj vďaka Vášmu príspevku budeme môcť naďalej rozvíjať terapeutickú starostlivosť u ľudí s alzheimerovou chorobou a inými poruchami pamäte v Alzheimer Home Avalon. Klientov aktivizujeme počas individuálnych alebo skupinových terapií, ako sú napríklad reminiscencia, muzikoterapia, ergoterapia, arteterapia, biblioterapia, petterapia, canisterapia, ktoré im pomáhajú zvyšovať kvalitu života. Prostredníctvom výťažku z 2% zabezpečíme ďalšie materiálové vybavenie potrebné na realizáciu terapií.

 ĎAKUJEME!