- Certifikát kvality -

Nezisková organizácia Harmónia života, prevádzkovateľ zariadenia Seniorville a Alzheimer centra Avalon je od roku 2009 držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015. Certifikačnou spoločnosťou  je nezávislý certifikačný orgán systémov manažérstva ELBACERT®

Harmónia života, n.o. zaviedla a udržiava zavedený systém manažérstva kvality a trvalo zlepšuje jeho efektívnosť v súlade s požiadavkami normy ISO 9001:2015 a vlastnými potrebami.

Systém manažérstva kvality spoločnosti je vytvorený, zdokumentovaný a zavedený na prevádzkovanie zariadenia Seniorville a poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti v domove seniorov, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení – formou pobytovou, celoročnou, v zdravotníckom zariadení ADOS .

Harmónia života, n.o. prijala záväzok uplatniť v spoločnosti najnovšie princípy a zásady v oblasti manažérstva kvality. Svoje zámery v oblasti manažérstva kvality vyjadruje vedenie spoločnosti vypracovaním politiky kvality a stanovením cieľov kvality pre jednotlivé procesy spoločnosti a na celú spoločnosť formou riadených Rozhodnutí.

Vedenie spoločnosti prijalo záväzok vypracovať a zaviesť systém manažérstva kvality a trvalo zlepšovať jeho efektívnosť tým, že:

–          oboznamuje zamestnancov organizácie s dôležitosťou splnenia požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb, ako aj požiadaviek predpisov a legislatívnych požiadaviek formou zverejnenia politiky kvality ako aj príslušný interných školení,

–          určuje politiku kvality,

–          zaisťuje vypracovanie cieľov kvality,

–          vykonáva raz do roka preskúmanie efektívnosti systému manažérstva kvality,

–          zaisťuje dostupnosť zdrojov na účinné fungovanie procesov v organizácii,

–          zabezpečuje neustály kvalifikačný rozvoj všetkých zamestnancov,

Vedenie spoločnosti zaisťuje, aby sa pri každej činnosti identifikovali a splnili požiadavky prijímateľa sociálnej služby s cieľom zvýšiť jeho spokojnosť. Túto požiadavku zabezpečujeme dôsledným preskúmaním požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb, pričom vďaka našej odbornosti napomáhame našim klientom jednoznačne a správne požiadavky formulovať.

certifikat