Sociálne služby

Ubytovanie

Zariadenia sociálnych služieb Seniorville v Jablonovom a Trenčíne  poskytujú klientom pocit bezpečia, komfortu, sú pre nich útočiskom a miestom, kde sa cítia príjemne. Obe zariadenia poskytujú svojim klientom moderné ubytovanie s rodinnou atmosférou vo veľkoryso riešených bezbariérových budovách – Seniorville Jablonové v novej budove a Seniorville Trenčín v novozrekonštruovanom kaštieli, ktoré sú prispôsobené potrebám seniorov.

Ubytovanie reflektuje na požiadavky a zdravotný stav klientov, ktorým poskytujeme komplexné služby.

Izby sú zariadené príjemne a útulne s ohľadom na súkromie klienta. Medzi štandardné vybavenie izieb patrí:

 • vlastné sociálne zariadenie s toaletou, bezbariérovým sprchovým kútom príp. vaňou, umývadlom a zrkadlom (s výnimkou izieb určených pre úplne imobilných klientov),
 • nábytkové vybavenie izby – mechanicky polohovacia posteľ, kvalitný zdravotný matrac, pri vážnom zdravotnom stave antidekubitný matrac zabezpečený certifikátom kvality), šatníková skriňa, písací stolík, nočný stolík, kreslo, odkladacia polica na potraviny, alebo porcelán,
 • technické vybavenie izby – televízor s káblovou televíziou a rádiom,  chladnička, telefón s vlastnou klapkou,  internetové pripojenie,
 • nemocničný informačný systém slúžiaci na privolanie odborného personálu v prípade potreby klienta, aktívny celých 24 hodín,
 • posteľné prádlo, uteráky a osušky,
 • terasa resp. balkón (s výnimkou izieb pre úplne imobilných klientov a klientov v Špecializovanom zariadení, pre ktorých je k dispozícii veľká záhrada).

Pre úplne imobilných klientov sú k dispozícii veľké bezbariérové asistované kúpeľne, kde  sa hygiena vykonáva komfortne a dôstojne za pomoci zdravotníckych pomôcok a asistencie opatrovateliek.

Pri architektonickom riešení interiéru aj exteriéru obidvoch budov bol zvláštny dôraz kladený na hranicu medzi patričnou mierou súkromia a možnosťami potrebného kontaktu s okolím. Súčasťou moderného komplexu sú spoločné priestory, ktoré poskytujú klientom priestor na spoločenské aktivity.

Klienti majú plne k dispozícii i celý exteriér areálu. V ZSS Seniorville Jablonové je k dispozícii veľká záhrada do ktorej sa obyvatelia pohodlne dostanú zo všetkých spoločných priestorov zariadenia. Záhrada poskytuje klientom oázu pokoja a zelene s množstvom sadových úprav, oddych na lavičkách na slniečku i v tieni stromov alebo altánku. Príjemné prostredie dotvára malé jazierko s fontánkou.

V ZSS Seniorville Trenčín je k dispozícii veľký zámocký park v ktorom sa nachádzajú mnohé miesta, kde si klienti môžu oddýchnuť a načerpať novú energiu. Súčasťou parku je aj zvernica, v ktorej žije lesná zver.

 Záhrada aj park sa využívajú i na rôzne spoločenské, kultúrne i hudobné  podujatia, grilovanie, športové hry a podobne.

Stravovanie

Prípravu stravy zabezpečujeme vo vlastných profesionálnych kuchyniach. Jedálny lístok je zostavený pestro a výživne, zodpovedá zdravotnému  stavu klientov.

Strava sa podáva 5-krát denne, diabetikom 6-krát denne.

Počas celého dňa je zachovaný pitný režim formou voľne prístupných tekutín, malinoviek, pitnej vody a čaju.

Mobilní  klienti stolujú  v jedálni zariadenia s obsluhou. Imobilným klientom sa podáva jedlo na izbách, v prípade potreby za asistencie personálu. Klientom v ťažkom zdravotnom stave a pri ťažkej malnutrícii je strava doplňovaná o nutridrinky. Čiastočne imobilní klienti stolujú podľa momentálneho zdravotného stavu buď v jedálni zariadenia alebo na izbe.

 

Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba šatstva

V obidvoch zariadeniach je zabezpečené pravidelné upratovanie izieb klientov a všetkých spoločných priestorov.

Osobné šatstvo klientov ako aj posteľnú bielizeň perieme a žehlíme podľa ich potreby, bežnú údržbu šatstva a bielizne (oprava, šitie a pod.) zabezpečujeme vo vlastnej réžii.

 

Základné sociálne poradenstvo   

Základné sociálne poradenstvo vykonávajú sociálni pracovníci pri nástupe klienta do zariadení ako aj počas jeho pobytu. Sociálny pracovník je s klientom a jeho rodinou pri nástupe do zariadenia v úzkom kontakte, nakoľko pre ďalší spokojný a plnohodnotný pobyt klienta v zariadení je kľúčové dozvedieť sa čo najviac o jeho zázemí, rodine, partnerovi, deťoch, záľubách, motivácii a pod., na základe čoho potom vypracuje podrobnú „sociálnu anamnézu klienta“. Do 3 mesiacov pobytu klienta v zariadení a intenzívnom kontakte so sociálnym pracovníkom sa na základe uvedenej sociálnej anamnézy a výsledkov práce sociálneho pracovníka s klientom vypracuje „Individuálny rozvojový plán klienta“, ktorého cieľom je zabezpečiť jeho ďalšie napredovanie, fyzickú aj duševnú spokojnosť.

Sociálni pracovníci komunikujú s klientom aj rodinnými príslušníkmi a poskytujú kompletné informácie o chode zariadenia, režime dňa, možnostiach využívania služieb v zariadení, o pracovnej terapii, záujmových činnostiach ako i kultúrnych podujatiach pre klientov.

Počas pobytu klienta, sociálni pracovníci zaznamenávajú jeho vývoj, zmeny, ktorými prechádza a je mu nápomocný v jeho napredovaní.

 

Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby

Pomoc pri odkázanosti zabezpečujú opatrovateľky podľa potreby klienta vzhľadom na jeho zdravotný stav, pri zachovaní  miery jeho samostatnosti a aktivizovaní  klienta k nadobudnutiu  samostatnosti v seba obslužných činnostiach.

Táto služba je poskytovaná v rozsahu Vyhlášky č. 109/2009 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou je ustanovený výber zdravotníckych výkonov z katalógu zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach sociálnych služieb vykonávajú zamestnanci zariadenia sociálnych služieb.

Pomoc pri odkázaní fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby sa vykonáva pri činnostiach:

 • osobná hygiena – úkony osobnej hygieny (umytie rúk, tváre, zubov, tela, česanie, holenie a pod.) sa vykonáva 2-krát denne pri rannej a večernej toalete a počas dňa podľa potreby. Strihanie a pilovanie nechtov sa vykonáva 1-krát týždenne a podľa potreby.
  • asistencia pri týchto úkonoch je buď čiastočná, alebo úplná,
  • výmena hygienických vložiek a plienok sa vykonáva 3-krát denne, alebo podľa potreby,
 • celkový kúpeľ s asistenciou sa u mobilných klientov, ktorí to vyžadujú vykonáva 1-krát do týždňa v sprche a 1-krát do týždňa vo vírivej vani, prípadne podľa potreby. U imobilných klientov sa celkový kúpeľ vykonáva v asistovanej kúpeľni formou sprchy resp. u klientov, ktorých zdravotný stav to neumožňuje na lôžku 1-krát do týždňa prípadne podľa potreby,
 • úkony obliekania a vyzliekania sa robia u imobilných, čiastočne mobilných a psychicky chorých klientov minimálne 2-krát denne a podľa potreby,
 • polohovanie sa u imobilných klientov vykonáva každé dve hodiny. Vysadzovanie klientov do vozíka alebo kresla je zabezpečované podľa stavu klienta, najmenej však 2-krát denne na  30 minút až 1 hodinu,
 • pohyb po schodoch alebo rovine s orientáciou v prostredí za pomoci opatrovateliek sa vykonáva denne, podľa kondície klienta a to buď cestou do jedálne, spoločenskej miestnosti, v dobrom počasí na terase zariadenia, alebo v záhrade,
 • dozor nad dodržiavaním liečebného režimu zabezpečujú zdravotné sestry, 1-krát týždenne pripravujú lieky (dávky R-O-V-N) do týždňových liekoviek. Lieky per os podávajú opatrovateľky, úkony dohľadu vykonávajú priebežne všetci pracovníci zariadenia počas 24 hodín a to jednak službukonajúci zdravotný personál, ale aj ostatní pracovníci, ktorí počas dňa prichádzajú do styku s klientmi.

 

Sociálna rehabilitácia

Sociálna rehabilitácia, ako odborná činnosť, pozostáva z cvičení na podporu samostatnosti, nezávislosti, nácviku zručností, aktivizácie schopností a posilňovania návykov pri sebaobsluhe. U ZŤP klientov je to nácvik používania pomôcok, nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu. Priebežne, ako súčasť denného režimu klientov, vykonávajú sociálnu rehabilitáciu opatrovateľky, zdravotné sestry a sociálny terapeut s prihliadnutím na zdravotný stav a potreby klientov.

Cieľom je zapojiť a udržať klientov v maximálnej možnej miere v plnohodnotnom spoločenskom živote.

 

Ošetrovateľská starostlivosť v zariadení ZSS Seniorville Jablonové

Ošetrovateľská starostlivosť v zariadení ako súčasť odborných činností je zabezpečovaná zdravotnými sestrami prostredníctvom Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ďalej len „ADOS“) prevádzkovanou organizáciou Harmónia života, n.o..

Táto služba predstavuje základnú ošetrovateľskú starostlivosť , je poskytovaná v rozsahu Vyhlášky č. 109/2009 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou je ustanovený výber zdravotníckych výkonov z katalógu zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach sociálnych služieb vykonávajú zamestnanci zariadenia sociálnych služieb.

 

Pracovná terapia

Pracovnú terapiu v zariadení zabezpečujeme predovšetkým v klientských dielňach, kde pod dohľadom sociálneho terapeuta klienti manuálne tvoria predmety podľa vlastných schopností a predstavivosti. Terapeut určuje tému a zadanie.

Ďalšou formou pracovnej terapie poskytovanej v zariadeniach Seniorville je príprava jedál, varenie, pečenie, príprava desiaty, olovrantu a podobne. V rámci interiéru patrí k pracovnej terapii  aj údržba knižníc.

Okrem zimných mesiacov prebieha pracovná terapia v záhrade, resp. parku zariadení (sadenie stromčekov, kvetín, kríkov, výsadba skalky).

Vybrané aktivity sú robené i v spolupráci s deťmi okolitých základných a materských škôl.

 

Úschova cenných vecí

Úschovu cenných vecí a peňazí zabezpečujú riaditelia zariadení a sociálni pracovníci. Cenné veci sú na základe protokolu uložené v trezore. Inventarizácia uložených vecí a záznamov je vykonávaná 1-krát ročne, prípadne podľa potreby.

 

Záujmová činnosť

V  zariadeniach je kladený veľký dôraz na sociálnu interakciu našich klientov nielen v rámci komunity, ale  aj s okolím a ich zapojenie do bežného života. Poskytujeme im široký rozsah sociálnych aktivít.

Záujmová činnosť prebieha v zariadeniach Seniorville na základe vopred stanoveného plánu aktivít. Plán aktivít tvorí sociálny pracovník na mesiac vopred. Týždenný plán upravuje podľa záujmu klientov, doplneného individuálneho rozvojového plánu klienta (ďalej len „IRP“),  ktorý riadi sociálny pracovník, prípadne iných skutočností, ktoré majú vplyv na jednotlivé aktivity.

Aktivity sú rozdelené do dvoch častí a sú rôzne pre každé zariadenie:

1. Skupinové aktivity

 • arteterapia – liečba výtvarným umením zameraná na podporu vnímania klientov, tvorivosť, koncentráciu
 • stimulačno-pamaťové tréningy
 • jazykové okienko – konverzácia v cudzích jazykoch
 • reminiscencia – spomínanie na časy minulé prostredníctvom rozhovorov, fotografií
 • pamäťové cvičenia – napr. rozvíjanie pamäti, rôzne hry, doplňovačky
 • biblioterapia – činnosť spojená s čítaním kníh, článkov, rozhovorov o literatúre, sledovaním filmov
 • muzikoterapia – liečba počúvaním hudby
 • cvičenia zamerané na jemnú motoriku
 • canisterapia – kontakt so špeciálne cvičeným psom, ktorý pôsobí na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka. Psík prebúdza u ľudí pozitívne emócie, je zdrojom relaxu, nabáda k pohybu i spoločným hrám.
 • červené nosy (Clowndoctors) – prinášajú klientom radosť, smiech a dobrú náladu
 • spoločenské hry
 • duchovné aktivity a omše v našej kaplnke
 • vzdelávacie aktivity – organizujeme cez odborné prednášky, na ktoré pozývame odborníkov z jednotlivých oblastí podľa vybranej témy. Podľa záujmu klientov sú témy zamerané na výživu, životosprávu, ale aj počítačové zručnosti a pod.
 • sociálne aktivity v zariadení – divadelné predstavenia, koncerty, prednášky, spoločenské večierky,  väčšie spoločenské akcie za účasti rodinných príslušníkov, aktivity a akcie súvisiace s ročným obdobím – Vianoce, Mikuláš, fašiangy, Veľká noc, vinobranie, oslava MDŽ, oslava narodenín, menín, výročia a pod.
 • „posedenie s riaditeľom“ – pravidelné stretnutia s riaditeľom zariadenia

Okrem týchto aktivít zabezpečujeme aj výlety a vychádzky do okolia, návšteva divadla, kultúrnych pamiatok, welness centra, nákupy v obchodných centrách, sprevádzanie na akadémiu 3. veku a pod.. Pre klientov sú pripravené na každý pracovný deň jedna až dve skupinové aktivity pod vedením sociálneho pracovníka príp. terapeuta.

2. Individuálne aktivity

 • individuálne rozhovory
 • návšteva klienta počas pobytu v nemocnici
 • terapeutické stretnutia s klientom a jeho príbuznými
 • aktivity vyplývajúce z IRP

Individuálne aktivity prebiehajú priebežne podľa potrieb klientov.