- Seniorville Trenčín -

Sociálne služby

Obslužné činnosti

Ubytovanie

Domov nám poskytuje pocit bezpečia, komfortu, je pre nás útočiskom a miestom, kde sa cítime príjemne. ZSS Seniorville Trenčín poskytuje svojim klientom moderné ubytovanie s rodinnou atmosférou vo veľkoryso riešenom bezbariérovom kaštieli s  kapacitou 72 lôžok. Izby sú dvojlôžkové a trojlôžkové.

Ubytovanie je prispôsobené požiadavkám a zdravotnému stavu klientov. ZSS Seniorville Trenčín zabezpečuje komplexné služby pre:

 • samostatných, vitálnych seniorov v „Zariadení pre seniorov“
 • čiastočne alebo úplne imobilných klientov v „Domove sociálnych služieb“
 • klientov s Alzheimerovou chorobou a poruchami pamäte v „Špecializovanom zariadení“.

Izby sú zariadené príjemne a útulne s ohľadom na súkromie klienta. Medzi štandardné vybavenie izieb patrí:

 • vlastné sociálne zariadenie s toaletou, bezbariérovým sprchovým kútom, umývadlom a zrkadlom,
 • nábytkové vybavenie izby – mechanicky polohovacia posteľ, kvalitný zdravotný matrac, pri vážnom zdravotnom stave antidekubitný matrac zabezpečený certifikátom kvality), šatníková skriňa, stolík, nočný stolík, kreslo, komoda, vešiaková skriňa,
 • technické vybavenie izby – televízor so satelitným príjmom, telefón s vlastnou klapkou,  internetové pripojenie,
 • nemocničný informačný systém slúžiaci na privolanie odborného personálu v prípade potreby klienta, aktívny celých 24 hodín,
 • posteľné prádlo, uteráky a osušky,

 

Pre úplne imobilných klientov je k dispozícii veľká bezbariérová asistovaná kúpeľňa, kde  sa hygiena vykonáva komfortne a dôstojne za pomoci zdravotníckych pomôcok a asistencie opatrovateliek.

Pri architektonickom riešení interiéru aj exteriéru budovy bol zvláštny dôraz kladený na hranicu medzi patričnou mierou súkromia a možnosťami potrebného kontaktu s okolím. Súčasťou moderného komplexu sú spoločné priestory:

 • 2 menšie a jedna veľká multifunkčná spoločenská miestnosť – sú srdcom zariadenia. Svojim vybavením zabezpečujú klientom príjemné chvíle strávené pri spoločných aktivitách a organizovaných podujatiach ako i chvíle strávené so svojimi blízkymi. Umožňuje klientovi vychutnať si dobrú knihu, či počúvať obľúbenú hudbu alebo len tak popíjať horúci čaj pred krbom. K vybaveniu spoločenskej miestnosti patrí veľkoplošná televízna obrazovka, DVD prehrávač, krb, stoly, stoličky, kožená sedacia súprava a klavír. Je tu umiestnený PC s pripojením na internet voľne prístupný všetkým klientom a zároveň slúžiaci aj ako výukový počítač pre začiatočníkov.
 • jedáleň – útulne zariadená, kde sa klienti pravidelne stretávajú počas dňa pri raňajkách, desiate, obede, olovrante i večeri.
 • kaplnka – neodmysliteľná súčasť zariadenia, ktorú klienti využívajú  na duševný odpočinok a načerpanie životnej energie. Je vysvätená k bohoslužbám a duchovným potrebám klientov. Bohoslužby sú celebrované  3 x v týždni kňazom príslušnej farnosti.

Klienti majú plne k dispozícii i celý exteriér areálu. Do veľkej záhrady sa pohodlne dostanú zo všetkých spoločných priestorov zariadenia. Záhrada poskytuje klientom oázu pokoja a zelene s množstvom sadových úprav, oddych na lavičkách na slniečku i v tieni stromov. Súčasťou záhrady je fontána.

Stravovanie

Dodávku stravy zabezpečujeme externým dodávateľom. Jedálny lístok je zostavený pestro a výživne, zodpovedá zdravotnému  stavu klientov. Schvaľuje sa na dvojtýždňovej báze vedúcou sociálno – prevádzkového úseku, vrchnou sestrou a riaditeľom.

Strava sa podáva 5-krát denne, diabetikom  6-krát denne.

Počas celého dňa je zachovaný pitný režim formou voľne prístupných tekutín, pitnej vody a čaju. Mobilní  klienti stolujú  v jedálni zariadenia s obsluhou. Imobilným klientom sa podáva jedlo na izbách, v prípade potreby za asistencie personálu. Klientom v ťažkom zdravotnom stave a pri ťažkej malnutrícii je strava doplňovaná o nutridrinky. Čiastočne imobilní klienti stolujú podľa momentálneho zdravotného stavu buď v jedálni zariadenia alebo na izbe.

Ostatné obslužné činnosti

Upratovanie

Režim upratovania v ZSS Seniorville:

 • izby – umývanie podlahy a sanity 1-krát denne príp. podľa potreby
 • izby – utieranie prachu 2-krát týždenne
 • výmena posteľného prádla 1-krát za dva týždne, príp. podľa potreby
 • dezinfekcia kľučiek, postelí, sanity v kúpeľniach 1-krát týždenne a podľa potreby priebežne
 • celkové upratovanie spoločných priestorov každých 12 hodín.

Pranie, údržba šatstva a žehlenie bielizne

Osobné šatstvo klientov a veľké prádlo perieme podľa potreby klientov vo vlastnej práčovni. Bežnú údržbu šatstva a bielizne (oprava, šitie a pod.) spolu so žehlením zabezpečujeme vo vlastnej réžii podľa potreby našich klientov.

Odborné činnosti

Základné sociálne poradenstvo               

Základné sociálne poradenstvo vykonáva sociálny pracovník ZSS Seniorville pri nástupe klienta do zariadenia ako aj počas jeho pobytu v zariadení. Sociálny pracovník je s klientom a jeho rodinou pri nástupe do zariadenia  v úzkom kontakte, nakoľko pre ďalší spokojný a plnohodnotný pobyt klienta v zariadení je kľúčové dozvedieť sa čo najviac o jeho zázemí, rodine, partnerovi, deťoch, záľubách, motivácii a pod., na základe čoho potom vypracuje podrobnú „sociálnu anamnézu klienta“. Do 3 mesiacov pobytu klienta v zariadení a intenzívnom kontakte so sociálnym pracovníkom sa na základe uvedenej sociálnej anamnézy a výsledkov práce sociálneho pracovníka s klientom vypracuje „Individuálny rozvojový plán klienta“, ktorého cieľom je zabezpečiť jeho ďalšie napredovanie, fyzickú aj duševnú spokojnosť.

Sociálny pracovník komunikuje s klientom aj rodinnými príslušníkmi a poskytuje kompletné informácie o chode zariadenia, režime dňa, možnostiach využívania služieb v zariadení,  o pracovnej terapii, záujmových činnostiach ako i kultúrnych podujatiach pre klientov.

Počas pobytu klienta, sociálny pracovník zaznamenáva jeho vývoj, zmeny, ktorými prechádza a je mu nápomocný v jeho napredovaní.

Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby

Pomoc pri odkázanosti zabezpečujú v ZSS Seniorville Trenčín opatrovateľky podľa potreby klienta vzhľadom na jeho zdravotný stav, pri zachovaní  miery jeho samostatnosti a aktivizovaní  klienta k nadobudnutiu  samostatnosti v seba obslužných činnostiach.

Táto služba je poskytovaná v rozsahu Vyhlášky č. 244/2011 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou je ustanovený výber zdravotníckych výkonov z katalógu zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach sociálnych služieb vykonávajú zamestnanci zariadenia sociálnych služieb.

Pomoc pri odkázaní fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby sa vykonáva pri činnostiach:

 • osobná hygiena – úkony osobnej hygieny (umytie rúk, tváre, zubov, tela, česanie, holenie a pod.) sa vykonáva 2-krát denne pri rannej a večernej toalete a počas dňa podľa potreby. Strihanie a pilovanie nechtov sa vykonáva 1-krát týždenne a podľa potreby.
  • asistencia pri týchto úkonoch je buď čiastočná, alebo úplná
  • výmena hygienických vložiek a plienok sa vykonáva 3-krát denne, alebo podľa potreby
 • celkový kúpeľ s asistenciou sa u mobilných klientov, ktorí to vyžadujú vykonáva 2-krát do týždňa v sprche, prípadne podľa potreby. U imobilných klientov sa celkový kúpeľ vykonáva v asistovanej kúpeľni formou sprchy resp. u klientov, ktorých zdravotný stav to neumožňuje na lôžku 1-krát do týždňa prípadne podľa potreby
 • úkony obliekania a vyzliekania sa robia u imobilných, čiastočne mobilných a psychicky chorých klientov minimálne 2-krát denne a podľa potreby
 • polohovanie sa u imobilných klientov vykonáva každé dve hodiny. Vysadzovanie klientov do vozíka alebo kresla je zabezpečované podľa stavu klienta, najmenej však 2-krát denne na  30 minút až 1 hodinu
 • pohyb po schodoch alebo rovine s orientáciou v prostredí za pomoci opatrovateliek sa vykonáva denne, podľa kondície klienta a to buď cestou do jedálne, spoločenskej miestnosti, v dobrom počasí v záhrade
 • dozor nad dodržiavaním liečebného režimu zabezpečujú sestry, 1-krát týždenne pripravujú lieky (dávky R-O-V-N) do týždňových liekoviek. Lieky per os podávajú opatrovateľky, úkony dohľadu vykonávajú priebežne všetci pracovníci zariadenia počas 24 hodín a to jednak službukonajúci zdravotný personál, ale aj ostatní pracovníci, ktorí počas dňa prichádzajú do styku s klientmi.

Sociálna rehabilitácia

Sociálna rehabilitácia, ako odborná činnosť, pozostáva z cvičení na podporu samostatnosti, nezávislosti, nácviku zručností, aktivizácie schopností a posilňovania návykov pri sebaobsluhe. U ZŤP klientov je to nácvik používania pomôcok, nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu. Priebežne, ako súčasť denného režimu klientov, vykonávajú sociálnu rehabilitáciu opatrovateľky, sestry a sociálny terapeut s prihliadnutím na zdravotný stav a potreby klientov.

Cieľom je zapojiť a udržať klientov v maximálnej možnej miere v plnohodnotnom spoločenskom živote.

Pracovná terapia

Pracovnú terapiu v zariadení zabezpečujeme predovšetkým v menších spoločenských miestnostiach, kde pod dohľadom sociálneho terapeuta klienti manuálne tvoria predmety podľa vlastných schopností a predstavivosti. Terapeut určuje tému a zadanie.

Okrem zimných mesiacov prebieha pracovná terapia v záhrade zariadenia (sadenie stromčekov, kvetín, kríkov).

Vybrané aktivity sú robené i v spolupráci s deťmi ZŠ.

Ďalšie činnosti

Úschova cenných vecí

Úschovu cenných vecí a peňazí zabezpečuje vedúca sociálno-prevádzkového úseku. Cenné veci sú na základe protokolu uložené v trezore. Inventarizácia uložených vecí a záznamov je vykonávaná 1-krát ročne, prípadne podľa potreby.

Záujmová činnosť

V  zariadení je veľký dôraz kladený na sociálnu interakciu našich klientov v rámci komunity, ale  aj s okolím a ich zapojenie do bežného života. Poskytujeme im široký rozsah sociálnych aktivít.

Záujmová činnosť prebieha v ZSS Seniorville Trenčín na základe vopred stanoveného plánu aktivít. Plán aktivít tvorí sociálny pracovník na mesiac vopred. Týždenný plán upravuje podľa záujmu klientov, doplneného individuálneho rozvojového plánu klienta (ďalej len „IRP“),  ktorý riadi sociálny pracovník, prípadne iných skutočností, ktoré majú vplyv na jednotlivé aktivity.

Aktivity sú rozdelené do dvoch častí:

 1. Skupinové aktivity
 • arteterapia – liečba výtvarným umením zameraná na podporu vnímania klientov, tvorivosť, koncentráciu
 • stimulačno-pamaťové tréningy
 • jazykové okienko – konverzácia v cudzích jazykoch
 • reminiscencia – spomínanie na časy minulé prostredníctvom rozhovorov, fotografií
 • pamäťové cvičenia – napr. rozvíjanie pamäti, rôzne hry, doplňovačky
 • biblioterapia – činnosť spojená s čítaním kníh, článkov, rozhovorov o literatúre, sledovaním filmov
 • muzikoterapia – liečba počúvaním hudby
 • cvičenia zamerané na jemnú motoriku
 • spoločenské hry
 • duchovné aktivity a omše v našej kaplnke
 • vzdelávacie aktivity – organizujeme cez odborné prednášky, na ktoré pozývame odborníkov z jednotlivých oblastí podľa vybranej témy. Podľa záujmu klientov sú témy zamerané na výživu, životosprávu, ale aj počítačové zručnosti a pod.
 • sociálne aktivity v zariadení – divadelné predstavenia, koncerty, prednášky, spoločenské večierky,  väčšie spoločenské akcie za účasti rodinných príslušníkov, aktivity a akcie súvisiace s ročným obdobím – Vianoce, Mikuláš, fašiangy, Veľká noc, MDŹ, oslava narodenín, menín, výročia a pod.

Zabezpečujeme:

 • vychádzky do okolia

Pre klientov sú pripravené na každý pracovný deň jedna až dve skupinové aktivity pod vedením sociálneho pracovníka príp. terapeuta.

 1. Individuálne aktivity
 • individuálne rozhovory
 • návšteva klienta počas pobytu v nemocnici
 • terapeutické stretnutia s klientom a jeho príbuznými
 • aktivity vyplývajúce z IRP

Individuálne aktivity prebiehajú priebežne podľa potrieb klientov.