- Seniorville Trenčín -

Postup prijatia do zariadenia

Postup prijatia klienta do zariadenia Špecializovaného zariadenia (ŠZ):

  • podať žiadosť doloženú lekárskou správou do DSS Seniorville Trenčín

Z hľadiska zdravotného stavu je potrebné:

  • podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na príslušný vyšší územný celok podľa trvalého bydliska (VUC) s udaním názvu a adresy Seniorville Trenčín,
  • k žiadosti priložiť lekársku správu, alebo vyjadrenie lekára o aktuálnom zdravotnom stave.

VÚC má zo zákona 30 dní na vydanie posudku. Klient môže nastúpiť do domova sociálnych služieb už počas čakania na posudok ako samoplatca.

Postup prijatia klienta do zariadenia pre seniorov (ZS):

  • podať žiadosť doloženú lekárskou správou do zariadenia pre seniorov Seniorville Trenčín

Z hľadiska zdravotného stavu je potrebné:

  • podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na príslušný obecný úrad, alebo mestský úrad podľa trvalého bydliska s udaním názvu a adresy SeniorvilleTrenčín,
  • k žiadosti priložiť aktuálnu lekársku správu, alebo vyjadrenie lekára o aktuálnom zdravotnom stave.

 

Stiahnuť wordovský dokument Žiadosť o umiestnenie >>