- Alzheimer Home Avalon -

Ľudia v Avalone

Ing. Denisa Morgensternová

Projektová riaditeľka  

V oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb sa pohybujem už 13 rokov. Vyštudovala som Fakultu podnikového manažmentu na EU v Bratislave. 10 rokov som pôsobila vo farmaceutickej oblasti, kde som sa zameriavala na edukáciu, podporu diagnostiky a liečby v oblasti kardiológie, neurológie, gynekológie a urológie. Som manažér, ktorý rád odhaľuje slabé stránky v rôznych systémoch fungovania, hľadá spôsoby, cesty ako čo najviac zefektívniť procesy, skvalitniť výstupy a v konečnom dôsledku vidieť skutočný zmysel svojej práce v podobe spokojných pacientov – v oblasti zdravotníctva a teraz, spokojných klientov – v oblasti sociálnych služieb. V roku 2006 som stála pri zrode zariadenia Seniorville Jablonové. Pomáhala som v oblasti vyhľadávania a získavania prvých klientov ako i s informovaním odbornej verejnosti o vzniku zariadenia a poskytovaných komplexných službách pre seniorov. Medzitým som naďalej pôsobila v oblasti farmaceutického priemyslu.  V roku 2010 som sa rozhodla venovať sa výhradne už len oblasti poskytovania sociálnych služieb. Mojím poslaním a cieľom je vytvoriť domáce a láskyplné prostredie pre seniorov so spokojným personálom a víziou neustáleho zdokonaľovania a zlepšovania vo všetkých oblastiach, či už služieb pre klientov alebo samotnej prevádzky zariadenia. Mojim osobným krédom je „Cesta je cieľ“.

Kontakt: +421 2 324 10  301, riaditel.svj@seniorville.eu

 

Lucia Máliková

Vedúca prevádzky

Po skončení štúdia Cestovného ruchu v Banskej Bystrici som sa venovala práci v hotelierstve  a v poslednom období aj podnikovému účtovníctvu. Práca v Seniorville Jablonové je pre mňa veľkou  zmenou a novou výzvou .  Verím, že  moje predchádzajúce pracovné skúsenosti mi pomôžu na ceste k novému cieľu. Približovanie sa k vytýčenému cieľu je pre mňa skvelou motiváciou, ktorá ma posúva vpred, aby som na sebe neustále  pracovala a zdokonaľovala sa.

Kontakt: +421 2 324 10 303, prevadzkar@seniorville.eu

 

Mgr. Zuzana Janská

Vedúca klientského centra

V Harmónii života pracujem od roku 2014. Spolu s tímom terapeutov a pracovníkov recepcie zabezpečujeme komplexný klientsky servis počas celého pobytu klienta ale i pre záujemcov o pobyt v našom zariadení. Verím, že v Harmónii života budem prínosom v budovaní mena zariadenia Seniorville a Alzheimer Home Avalon. Teší ma, že môžem pracovať v kolektíve ľudí, ktorých spoločným cieľom je vytvárať príjemné a láskyplné prostredie pre seniorov, ktorý chcú prežiť dôstojnú starobu v peknom prostredí, v spoločnosti správnych ľudí a duchaplným trávením času.

Kontakt: +421 2 324 10 035, zuzana.janska@seniorville.eu

 

Lýdia Alfoldyová

Vrchná sestra

Po skončení strednej zdravotnej školy som nastúpila pracovať do Fakultnej nemocnice akad. L. Dérera na Chirurgickú kliniku ako zdravotná sestra pri lôžku, neskôr ako staničná sestra na jednotke intnzívnej starostlivosti tej istej kliniky. Desať rokov som pracovala ako vrchná sestra na Neurochirurgickej klinike. Postupne som si zvyšovala odbornú kvalifikáciu na Inštitúte ďalšieho vzdelávania zdravotníkov v Bratislave – pomaturitné špecializačné vzdelanie, manažment v zdravotníctve ako aj vyššie odborné vzdelanie. V súčasnosti si doplňujem vzdelanie v odbore ošetrovateľstva na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a na Zdravotníckej univerzite v odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite. Svojimi skúsenosťami, ktoré som nadobudla počas mojej praxe by som rada prispela k vytvoreniu vhodných životných podmienok pri poskytovaní kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti ako aj k zvyšovaniu kvality života seniorov spojenú s holistický prístupom a vzájomným pôsobením sociálnych, zdravotných a environmentálnych podmienok ľudského života.

 Kontakt: +421 2 324 10 306,  vrchna.svj@seniorville.eu

 

Mgr. Lukáš Behul

Terapeut

Už počas štúdia Liečebnej pedagogiky na univerzite som sa snažil profilovať a zameriavať sa na prácu so seniormi. Odborné a praktické skúsenosti som zbieral popri štúdiu dopĺňaním si vedomostí v ďalších vzdelávaniach a predovšetkým praktickými skúsenosťami pri práci v iných zariadeniach určených pre seniorov. Mojou hlavnou témou sú ľudia s Alzheimerovou chorobou a práca s nimi. Kladiem dôraz na individuálny prístup ku klientovi, rešpektovanie jedinečnosti a neopakovateľnosti jeho osobnosti. Ako dôležité vnímam/za dôležité považujem predovšetkým naplnenie potrieb jednotlivca tak, aby sa cítil v bezpečí, prijatý a pochopený. Nie je pre mňa dôležitý výkon, ale hodnota človeka bez ohľadu na mieru jeho ochorenia. Pri práci s ľuďmi s Alzheimerovou chorobou sa zameriavam na prácu s negatívnymi emóciami – pozitívnu zmenu, udržanie kognitívnych funkcií tak, aby jednotlivec postihnutý Alzheimerovou chorobou prežil svoj život, pokiaľ možno, čo najvyrovnanejšie.

Kontakt:+421 2 324 10 399, terapeut@alzheimeravalon.eu

 

Natália Sadloňová

Sociálna pracovníčka

Vyštudovala som sociálnu prácu. Počas môjho štúdia som mala možnosť praxovať v zariadení pre seniorov vo Zvolene, kde som zistila, že seniori sú práve tá cieľová skupina, ktorej sa chcem venovať. Myslím si, že každý senior v zariadení potrebuje cítiť lásku, oporu, chce sa cítiť potrebný a užitočný. Keďže s klientmi v zariadení Seniorville v Jablonovom prichádzam do styku denno-denne, viem, že pre nich znamenám veľmi veľa, preto sa budem snažiť robiť pre nich maximum. Klientom sa venujem individuálne, aj skupinovo. Vediem napríklad literárny klub, krížovkársky klub, taktiež ranné rozcvičky spolu s klientmi. Počas mojej práce sa však budem sústrediť aj na imobilných a ťažšie chorých klientov, ktorí potrebujú rovnakú pozornosť, ako tí aktívnejší.

Kontakt: +421 905 061 553, socialna.svj@seniorville.eu

 

Mgr. Viera Valašteková

Terapeutka

Vyštudovala som Liečebnú pedagogiku na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského a postupne som sa mnohými dobrovoľníckymi skúsenosťami presviedčala o tom, že práca so seniormi je to, čomu by som sa chcela profesijne venovať. Hoci mám skúsenosti s využívaním rôznych terapeutických prístupov, najbližšie sú mi muzikoterapeutické a biblioterapeutické techniky. V súčasnosti si dopĺňam vzdelanie v oblasti krízovej intervencie. Som rada, že individuálny prístup ku klientovi, ktorý je základnou filozofiou liečebnej pedagogiky, môžem v Seniorville Jabloňové naplno uplatňovať.

Kontakt: +421 2 324 10 302, terapeut@seniorville.eu

 

Mgr. Zuzana Košická

Rehabilitačná sestra

Na strednej zdravotnej škole som získala kvalifikáciu ako rehabilitačná pracovníčka a v súčasnosti si dopĺňam vzdelanie na Slovenskej zdravotníckej univerzite , kde externe študujem odbor fyzioterapia, balneológia a liečebná rehabilitácia. Pracovala som na rehabilitačných oddeleniach v dvoch bratislavských nemocniciach. V maximálnej miere využívam prvotriedne vybavenie rehabilitačnej miestnosti v Seniorville a okrem klasických metód, akými sú vodoliečba, elektroliečba, magnetoterapia či parafínové zábaly, sa v rámci liečebného telocviku sústreďujem aj na nácvik sebaobsluhy, sebestačnosti a mobility klienta po náhlych cievnych mozgových príhodách, amputáciách, fraktúrach. V kontakte s klientom sa mi osvedčilo aj využívanie ergoterapie, muzikoterapie a arteterapie.

Kontakt:   fyzioterapeut@seniorville.eu