- Alzheimer Home Avalon -

Alzheimer Home Avalon

Prevádzkovateľom Alzheimer Home Avalon je nezisková organizácia Harmónia života, n.o., ktorá vznikla 1.8.2005 za účelom poskytovať sociálne služby v zmysle § 20 a 24 Zákona 195/1998, Z. z. o sociálnej pomoci, sociálnu starostlivosť a sociálnu ochranu, zdravotnú starostlivosť v zmysle Zákona 578/2004, Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, humanitnú starostlivosť, rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt.

Alzheimer centrum Avalon patrí do siete zariadení sociálnych služieb Seniorville. Od roku 2006, kedy bola prvý krát predstavená značka Seniorville, pod ktorou Harmónia života prevádzkuje domov sociálnych služieb, zariadenie pre seniorov a špecializované zariadenie pre ľudí s Alzheimerovou chorobou alebo inými poruchami pamäte, je táto značka synonymom pre “Domov pre seniorov, v ktorom by ste radi žili aj Vy”.

História siete zariadení sociálnych služieb Seniorville:

  • 1.7.2006 otvorenie prvého zariadenia Seniorville Jablonové I.,
  • 1.5.2010 vybudovanie a spustenie nového traktu 1-posteľových izieb (Seniorville II.) a otvorenie špecializovaného zariadenia pre ľudí s poruchami pamäte,
  • 19.9.2012 spustenie nového zariadenia Seniorville Trenčín,
  • 27.9.2012 otvorenie Alzheimer centra Avalon.

Cieľom zariadení siete Seniorville je zabezpečiť každému klientovi dôstojnú a príjemnú starobu a dodávať potrebný pocit istoty a rodinnej atmosféry.

Naším poslaním je poskytovať vyšší štandard sociálnych a zdravotných služieb klientom, ktorí už nie sú schopní fungovať v domácom prostredí prostredníctvom rodiny, potrebujú odborný personál a špeciálny prístup na zabezpečenie svojich potrieb. Seniorville poskytuje svojim obyvateľom vysoký komfort bývania, zodpovednú sociálnu i zdravotnú starostlivosť 24 hodín denne odborne zaškolenými pracovníkmi, zdravotnými sestrami a opatrovateľkami. Neustále sa snažíme zdokonaľovať a skvalitňovať poskytované služby, ktoré zabezpečujeme v zmysle overených procesov a prístupov vyplývajúcich z niekoľkoročných skúseností.

V zariadeniach Seniorville je implementovaný moderný informačný systém riadenia prevádzky, ktorej kvalita ako i kvalita poskytovaných sociálnych služieb je certifikovaná ISO normami EN ISO 9001:2008.