- Alzheimer Home Avalon -

Liečebno-terapeutická intervencia

Individuálny prístup, plný lásky, empatie a porozumenia je základom starostlivosti o klienta s Alzheimerovou chorobou. Tento prístup a multitímová spolupráca (súčinnosť liečebného pedagóga, lekárov, zdravotných sestier, sociálneho pracovníka, fyzioterapeutky a opatrovateliek) sú zamerané na kvalitný a plnohodnotný život klienta v našom zariadení. Kľúčová je empatia, tvorivý prístup a porozumenie individuálnym potrebám v každodennej komunikácii a práci s klientom.

Cieľom je pokiaľ možno zlepšiť klientov stav a udržať ho na najvyššej možnej úrovni. Prostriedkom okrem farmakoterapie je nefarmakologický prístup. Vykonáva sa prostredníctvom pravidelného denného režimu a skupinových alebo individuálnych terapií: Arteterapia, Muzikoterapia, Ergoterapia, terapia s bábkou, Animoterapia,  Validačný rozhovor, fyzioterapia, tréningy pamäte, reminiscenčná terapia.

Každý klient má terapeutom vypracovaný individuálny plán, ktorý sa tvorí v spolupráci s rodinou, psychiatrom a zdravotníckym personálom. Je prispôsobený aktuálnemu zdravotnému stavu a potrebám klienta.

Aktivizácia klientov prebieha denne prostredníctvom:

 • kognitívneho tréningu: cvičenia zamerané na zlepšenie zapamätávania, logického uvažovania a rečovej kondície, prostredníctvom slovných hier jednoduchých logických úloh a pod.
 • pravidelných ranných rozcvičiek: tie prebiehajú každý deň. Ide o jednoduché cviky zamerané na aktivizáciu jemnej a hrubej motoriky. Klienti absolvujú rozcvičku spolu s ostatnými klientmi zariadenia Seniorville . Integrácia do širšej komunity ľudí je rovnako dôležitá pre plnohodnotný život jednotlivca a preto sú klienti Avalonu zapájaný do spoločných aktivít zariadenia
 • rannej komunity: je začiatkom a prvým kontaktom s klientom v danom dni. Ide o prvú aktivizáciu formou rozhovorov a diskusií na danú tému (súvisiacu s dňom – sviatky, zaujímavosti správy). Klienti sa tak ukotvia „tu a teraz“ skoncentrujú sa a sú pripravený na aktivity po celý deň
 • pravidelných prechádzok
 • reminiscenčnej terapie: využívajú sa témy a predmety z minulosti na vybavenie a spracovanie spomienok z klientovej minulosti
 • ergoterapie: zamestnávanie prácou, činnosťou. Výsledkom klientovej zmysluplnej tvorivej činnosti nie je len výrobok ale prácou cvičí jemnú motoriku, plánovanie, uvažovanie a spoluprácu, čo vedie k aktivizácii, ktorá je prostriedkom na udržanie kognitívnych funkcií.
 • biblioterapie: čítaním a prácou s textom sa aktivizuje pamäť. Cieľom čítania a rozhovorov je odbúrať stres a napätie podporovať tvorivé myslenie a fantáziu a spoluprácu.
 • muzikoterapie: receptívnou formou, čiže počúvaním hudby slúži na uvoľnenie pozitívnych emócií rozšírenie vnímavosti a odbúravanie stresu. Hrou na hudobné nástroje sa rozvíja zmysel pre rytmus a melódiu.
 • arteterapie: stimuluje myslenie a rozvoj tvorivých zručností, maľovanie, tvorba dekorácií, pričom klient vyjadruje svoje pocity, aktuálne emocionálne prežívanie a zároveň precvičuje jemnú motoriku,
 • duchovného okienka: pravidelné stretnutia v kaplnke pod vedením terapeuta,
 • bazálnej stimulácie: ktorá patrí medzi ošetrovateľské a liečebné metódy. Umožňuje klientovi vnímať vlastnú identitu, hranice tela, zlepšiť komunikáciu s okolím a zvládnuť orientáciu v priestore a čase.
 • animoterapie: práca so zvieratami aktivizuje klientov. Kontakt zo živím tvorom vyžaduje aktívny prístup v manipulácii so zvieraťom. Animoterapia je prostredkom aktivizácie,stimulácie zmyslov a uvoľnenie pozitívnych emócií. V našom zariadení sú animoterapeutmi zajace Pankrác a Servác.
 • terapeutickej bábky: ktorá je zdrojom pozitívnych emócií. V očiach človeka s Alzheimerovou chorobou predstavuje dieťa o ktoré sa treba postarať s ktorým sa dá potešiť. Je teda silným stimulom pre emócie.