- Alzheimer Home Avalon -

Sociálna starostlivosť

Aj s Alzheimerovou chorobou môžme žiť spoločenský život a vytvárať si medziľudské vzťahy. V rámci sociálnej starostlivosti sú neodmysliteľnou súčasťou života klientov špeciálne vyškolené opatrovateľky, ktoré sa im venujú s láskou, empatiou a porozumením. Terapeut spolu so sociálnym pracovníkom, fyzioterapeutom a zdravotným personálom zostavuje individuálne rozvojové plány. Tie napomáhajú klientovi prekonávať adaptačné obdobie, zlepšovať sebaobslužné činnosti, kognitívne funkcie, komunikáciu, zmierňovať pocity úzkosti a napätia. Pretože považujeme integráciu za významný činiteľ pri aktivizácii, klienti z oddelenia Avalon sú v najvyššej možnej miere zapájaný do života Seniorville. Podieľajú sa na spoločenských akciách: besedách, posedeniach, oslavách a sviatkoch.