- Alzheimer Home Avalon -

Aktivity v Avalone

S prihliadnutím na záujmy klientov pravidelne pripravujeme rôzne voľnočasové aktivity. Je to priestor pre všetkých klientov na vzájomne spoznávanie sa, vymieňanie si skúseností a zážitkov.

Pravidelné činnosti:

Dielnička

Pod vedením liečebného terapeuta, ktorý má umeleckého ducha a nadanie, naši klienti začali tvoriť malé umelecké diela v dielničke. Skúsili si kresbu, maľbu, modelovanie z hliny, na pláne je kresba na sklo, práca s látkou a ďaleko viac.

Animoterapia

V Alzheimer centre Avalon si uvedomujeme ako veľmi pomáha terapia so zvieratami v starostlivosti o ľudí s Alzheimerovou chorobou – podporuje koncentráciu, pamäť, sociálne cítenie a sociálnu integráciu, rozvíja verbálnu a neverbálnu komunikáciu, orientáciu v priestore a čase.

Muzikoterapia

Muzikoterapia má pozitívny vplyv na psychiku jednotlivca. Využívanie upokojujúcich účinkov hudby pomáha odbúravať stres, agresivitu a predchádza vzniku nežiadúceho správania.

Reminiscenčná terapia

Reminiscenčná terapia má svoje nezastupiteľné miesto v práci so seniormi. Spomínanie, „oprašovanie minulosti“, je dôležitým nástrojom v aktivizácii seniorov s kognitívnymi deficitmi. Pracovanie so staropamäťou a udržanie si pozitívnych spomienok je kľúčové pre emočnú stabilitu a vyrovnávanie sa s aktuálnou situáciu.

Červené nosy

Naše zariadenie pravidelne navštevujú zdravotní klauni z organizácie Červené nosy (http://cervenynos.sk/), ktorí rozveseľujú našich obyvateľov v rámci programu “Liečba humorom pre skôr narodených”. Ich pôsobenie v našom zariadení oživuje komunikáciu v zariadení pomocou humoru, zlepšuje pozitívne nastavenie klientov a v neposlednom rade sa snažia svojimi aktivitami aj o systematický tréning pamäte.

 

Nepravidelné stretnutia a aktivity:

Letné „kúpanie“ na Avalone

Táto spoločná aktivita je skvelým doplnkom k pravidelným pamäťovým cvičeniam. Sedenie v kruhu vytvára družnú atmosféru. Otvára nové témy na diskusiu a prináša klientom nové zážitky. Stimuluje hrubú motoriku. Popri tréningu pamäte sme vyskúšali cvičenie v bazéne ako šlapanie vody kopanie lopty v bazéne a pod.

 

Mikuláš v Seniorville

Každým rokom k nám zavíta Mikuláš spolu s svojimi pomocníkmi, aby potešili a obdarovali našich obyvateľov.