- Alzheimer Home Avalon -

Štádiá choroby

Typický priebeh Alzheimerovej choroby má tri štádiá, ktoré sa dajú popísať nasledovne. Prvé štádium:

  • príležitostné ťažké hľadanie slov pri vyjadrovaní,
  • zhoršenie artikulácie,
  • znížená plynulosť vyjadrovania,
  • zabúdanie mien,
  • opakované telefonovanie s rovnakou otázkou,
  • zabúdanie na termíny a dohovorené stretnutia,
  • obtiaže v nových situáciách,
  • obtiaže s novými prístrojmi,
  • menej pozornosti pri obliekaní,
  • vyhýbanie sa domácim činnostiam,
  • obtiaže pri riešení finančných záležitostí,
  • ovplyvnená schopnosť riadenia motorových vozidiel,
  • problémy s rozhodovaním,
  • strata iniciatívy a motivácie,
  • depresívna nálada, apatia, agresívne správanie,
  • subjektívny pocit zabúdania pri vyšetrovaní nie je zjavný.

Príznaky sa zhoršujú postupne, začiatok druhého štádia sa prejavuje miernejšie a postupne sa všetky príznaky zhoršujú, často pomerne dramaticky, nastáva druhé štádium. Druhé štádium:

  • strata záujmu o koníčky a obľúbené činnosti,
  • zabúdanie tvárí,
  • neschopnosť používať vytvorené zoznamy,
  • zabúdanie nedávnych udalostí,
  • neschopnosť dodržať čas akejkoľvek schôdzky,
  • obtiažne nachádzanie slov v bežnej konverzácii,
  • opakovanie slov,
  • obtiažne nadväzovanie konverzácie,
  • problémy s komunikáciou sú väčšie, než sa bezprostredne javí,
  • obliekanie v nesprávnom poradí,
  • neschopnosť samostatnej hygieny bez dohľadu,
  • značne zhoršená schopnosť viesť domácnosť,
  • bežné problémy s financiami,
  • problémy v práci, v reči, pri cestách na neznáme miesta rozpoznateľné rodinou,
  • deficit pamäti je zrejmý aj pri vyšetrení,
  • dezorientácia v čase, priestore a vlastnou osobou,
  • zhoršené vybavovanie si mien,
  • blúdenie na známych miestach,
  • neschopnosť sústredenia sa,
  • nerozpoznanie hodín,
  • chudnutie,
  • inkontinencia moču,
  • zhoršovanie chôdze,
  • zhoršovanie kognitívnych funkcií,
  • môžu sa objaviť halucinácie, agresívne chovanie,
  • môže sa objaviť agitovanosť.

Tretie štádium:

  • nerozpoznávanie členov rodiny,
  • nie je zachovaná pamäť,
  • neschopnosť sústrediť sa,
  • neschopnosť vyjadriť svoje potreby,
  • patologická chudosť,
  • inkontinencia moču a stolice,
  • neschopnosť obliekať sa, rozhodnúť o oblečení,
  • neschopnosť sa najesť,
  • neschopnosť dodržiavať hygienu,
  • imobilita, pokiaľ nie je pacient od druhého štádia rehabilitovaný,
  • dezorientácia,
  • neschopnosť reči,
  • neschopnosť sebaobsluhy,
  • neschopnosť samostatného života.

(spracované podľa stránky www.alzheimercentrum.cz)