- Alzheimer Home Avalon -

Štádiá choroby

Typický priebeh Alzheimerovej choroby má tri štádiá, ktoré sa dajú popísať nasledovne. Prvé štádium:

 • príležitostné ťažké hľadanie slov pri vyjadrovaní,
 • zhoršenie artikulácie,
 • znížená plynulosť vyjadrovania,
 • zabúdanie mien,
 • opakované telefonovanie s rovnakou otázkou,
 • zabúdanie na termíny a dohovorené stretnutia,
 • obtiaže v nových situáciách,
 • obtiaže s novými prístrojmi,
 • menej pozornosti pri obliekaní,
 • vyhýbanie sa domácim činnostiam,
 • obtiaže pri riešení finančných záležitostí,
 • ovplyvnená schopnosť riadenia motorových vozidiel,
 • problémy s rozhodovaním,
 • strata iniciatívy a motivácie,
 • depresívna nálada, apatia, agresívne správanie,
 • subjektívny pocit zabúdania pri vyšetrovaní nie je zjavný.

Príznaky sa zhoršujú postupne, začiatok druhého štádia sa prejavuje miernejšie a postupne sa všetky príznaky zhoršujú, často pomerne dramaticky, nastáva druhé štádium. Druhé štádium:

 • strata záujmu o koníčky a obľúbené činnosti,
 • zabúdanie tvárí,
 • neschopnosť používať vytvorené zoznamy,
 • zabúdanie nedávnych udalostí,
 • neschopnosť dodržať čas akejkoľvek schôdzky,
 • obtiažne nachádzanie slov v bežnej konverzácii,
 • opakovanie slov,
 • obtiažne nadväzovanie konverzácie,
 • problémy s komunikáciou sú väčšie, než sa bezprostredne javí,
 • obliekanie v nesprávnom poradí,
 • neschopnosť samostatnej hygieny bez dohľadu,
 • značne zhoršená schopnosť viesť domácnosť,
 • bežné problémy s financiami,
 • problémy v práci, v reči, pri cestách na neznáme miesta rozpoznateľné rodinou,
 • deficit pamäti je zrejmý aj pri vyšetrení,
 • dezorientácia v čase, priestore a vlastnou osobou,
 • zhoršené vybavovanie si mien,
 • blúdenie na známych miestach,
 • neschopnosť sústredenia sa,
 • nerozpoznanie hodín,
 • chudnutie,
 • inkontinencia moču,
 • zhoršovanie chôdze,
 • zhoršovanie kognitívnych funkcií,
 • môžu sa objaviť halucinácie, agresívne chovanie,
 • môže sa objaviť agitovanosť.

Tretie štádium:

 • nerozpoznávanie členov rodiny,
 • nie je zachovaná pamäť,
 • neschopnosť sústrediť sa,
 • neschopnosť vyjadriť svoje potreby,
 • patologická chudosť,
 • inkontinencia moču a stolice,
 • neschopnosť obliekať sa, rozhodnúť o oblečení,
 • neschopnosť sa najesť,
 • neschopnosť dodržiavať hygienu,
 • imobilita, pokiaľ nie je pacient od druhého štádia rehabilitovaný,
 • dezorientácia,
 • neschopnosť reči,
 • neschopnosť sebaobsluhy,
 • neschopnosť samostatného života.

(spracované podľa stránky www.alzheimercentrum.cz)