- Seniorville Jablonové pri Bratislave -

Naši ľudia

Mgr. Lýdia Alföldyová

Riaditeľka zariadenia
V oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb pracujem 34 rokov. Moja práca mi dáva zmysel venovať sa ľuďom, dobrý pocit zo života, pretože dávam zmysel života druhým a snažím sa vytvárať pre nich domov. „Jediný spôsob, ako robiť prácu, je milovať to, čo robíš." slovami Steva Jobsa.
E: riaditel.svj@seniorville.eu

Lucia Máliková

Manažérka prevádzky
Po skončení školy som pôsobila v oblasti hoteliérstva a gastronómie. Nadobudnuté pracovné skúsenosti sa snažím v maximálnej miere využívať v Harmóniii života, kde vediem a metodicky usmerňujem personál prevádzkového úseku v ZSS Jablonové.
E: prevadzkar@seniorville.eu

Mgr. Zuzana Janská

Vedúca klientského centra
V Harmónii života pracujem od roku 2014. Spolu s tímom terapeutov a pracovníkov recepcie zabezpečujeme komplexný klientsky servis počas celého pobytu klienta ale i pre záujemcov o pobyt v našom zariadení. Teší ma, že môžem pracovať v kolektíve ľudí, ktorých spoločným cieľom je vytvárať príjemné a láskyplné prostredie pre seniorov, ktorí chcú prežiť dôstojnú starobu v peknom prostredí a duchaplným trávením času.
E: zuzana.janska@seniorville.eu
T: +421 2 324 10 035

Mgr. Eva Hanzelová

Sociálna pracovníčka
Po škole som odišla pracovať do zahraničia kde som nadobudla hodnotné skúsenosti a zručnosti pri práci so seniormi odkázaných na pomoc. Táto práca ma napĺňala natoľko, že som si ju vybrala aj pre vysokoškolské štúdium. Je mi prirodzene vlastné zabezpečenie základných bio-psycho-sociálnych potrieb. Som empatická, počúvajúca a trpezlivá osoba čo si práca sociálneho pracovníka vyžaduje. Mojimi nadobudnutými zručnosťami by som sa chcela naďalej venovať klientom v Seniorville Jablonové.
E: eva.hanzelova@seniorville.eu

Marianna Suchánková

Vrchná sestra
Už na základnej škole bolo mojím snom stať sa zdravotnou sestrou. Vyštudovala som strednú zdravotnú školu v odbore Všeobecná zdravotná sestra. V Seniorville Jablonové pracujem od roku 2007 s prestávkami, nakoľko som bola na materskej dovolenke. Najprv som pracovala ako zdravotná sestra na smeny, neskôr ako denná sestra. Počas vykonávania práce dennej sestry som si doplnila vzdelanie o Špecializáciu v odbore Ošetrovateľstvo v komunite. Od októbra 2018 vykonávam prácu vrchnej sestry.
E: vrchna.svj@seniorville.eu

Mgr. Marián Bakay

Terapeut
Som duchovne založený človek a za skutočne dôležité považujem v živote nadčasové hodnoty – konanie dobra a ochotu pomáhať, trpezlivosť a zmysel pre lásku, pravdu a krásu. Práci so seniormi sa venujem od ranej mladosti – najprv ako dobrovoľník v Slovenskej katolíckej charite, neskôr pomocou pri realizácii duchovných aktivít. Po vyštudovaní psychológie som pracoval ako psychológ vo viacerých oblastiach spoločenského života – v školstve, v zdravotníctve a v sociálnej oblasti. Pri práci s klientmi preferujem humanistický prístup s rešpektovaním osobitostí každého klienta. Ako psychológ mám skúsenosti s používaním viacerých odborných prístupov a terapeutických a stimulačných metód pre prácu s klientmi. V Seniorville sa chcem venovať každému klientovi individuálnou aj skupinovou formou, a tým prispieť k udržaniu a rozvoju potenciálu klientov.
E: terapeut@seniorville.eu

Mgr. Zuzana Košická

Fyzioterapeutka
Na strednej zdravotnej škole som získala kvalifikáciu ako rehabilitačná pracovníčka a v súčasnosti si dopĺňam vzdelanie na Slovenskej zdravotníckej univerzite , kde externe študujem odbor fyzioterapia, balneológia a liečebná rehabilitácia. Pracovala som na rehabilitačných oddeleniach v dvoch bratislavských nemocniciach. V maximálnej miere využívam prvotriedne vybavenie rehabilitačnej miestnosti v Seniorville a okrem klasických metód, akými sú vodoliečba, elektroliečba, magnetoterapia či parafínové zábaly, sa v rámci liečebného telocviku sústreďujem aj na nácvik sebaobsluhy, sebestačnosti a mobility klienta po náhlych cievnych mozgových príhodách, amputáciách, fraktúrach. V kontakte s klientom sa mi osvedčilo aj využívanie ergoterapie, muzikoterapie a arteterapie.
E: fyzioterapeut@seniorville.eu

Bc. Valéria Režná

Vedúca sociálneho úseku
Počas mojej dlhodobej podnikateľskej činnosti som sa venovala sebarozvoju prostredníctvom literatúry, workshopov, seminárov a meditácií. Podnikateľská činnosť ma naučila disciplíne, vytrvalosti, komunikácií, schopnosti konať, reagovať rýchlo, vykonávať ťažké rozhodnutia, nastavovať si vysoké ciele, ktoré ma tlačili ďaleko za hranice komfortu. Duchovno-duševný rozvoj ma naučil poznaniu toho, čo presahuje ľudskú existenciu. Umožnil mi v sebe objaviť vrodené schopnosti, ktoré využívam vo svojej praxi inštruktora sociálnej rehabilitácie. Venujem sa vysokoškolskému štúdiu sociálnej práce, zdokonaľujem sa prostredníctvom rôznych kurzov, napr. bazálnej stimulácie, validácie, práce v multisenzorickej miestnosti Snoezelen a pod. Všetky tieto štúdia mi v praxi potvrdzujú to, čo je prirodzenou súčasťou môjho bytia a čo využívam v každodennom kontakte s klientom na našom špecializovanom oddelení Alzheimer home Avalon. Pracovať so seniormi s alzheimerovou demenciou je pre mňa veľkou výzvou, darom a požehnaním zároveň.
E: valeria.rezna@seniorville.eu