- Seniorville Jablonové pri Bratislave -

Zdravotné služby

Zdravotnú starostlivosť  poskytujeme v ZSS Seniorville Jablonové prostredníctvom kontrahovaných lekárov a vlastnej Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti. U nás v Seniorville Jablonové chodia lekári za klientmi.

Praktický lekár pre dospelých má v zariadení ordinačné hodiny 2-krát do týždňa a podľa potreby pri zhoršenom zdravotnom stave klientov. Vizity vykonáva priebežne u všetkých klientov. Kontrolné vyšetrenia sú v súlade so zdravotným stavom klienta a riadi si ich sám alebo v súčinnosti s vrchnou sestrou.

Gerontopsychiater dochádza do zariadenia každý týždeň a podľa potreby je dostupný na telefóne. Konzultácie sú možné prostredníctvom vrchnej sestry, ktorá  môže využiť aj telefonické a mailové konzultácie.

Urológ má ordinačné hodiny v zariadení 2-krát do mesiaca a poskytuje neobmedzené telefonické konzultácie vrchnej sestre.

Chirurg má v zariadení ordinačné hodiny 1-krát do mesiaca a poskytuje neobmedzené telefonické konzultácie vrchnej sestre.

Diabetológ má v zaradení ordinačné hodiny 1-krát za 6 mesiacov a podľa potreby poskytuje neobmedzené telefonické konzultácie vrchnej sestre.

Ostatných odborných lekárov majú možnosť klienti navštíviť v nemocnici v Malackách alebo v Bratislave. Klientom ZSS Seniorville Jablonové zabezpečujeme objednanie termínu vyšetrenia, dopravy a sprievod zamestnancom zariadenia.

Komplexná ošetrovateľská starostlivosť je poskytovaná kvalifikovanými zdravotnými sestrami prostredníctvom ADOS v celom rozsahu ošetrovateľských výkonov. Ošetrovateľská starostlivosť je poskytovaná 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Konkrétne výkony sú ordinované lekárom a zapisované do zdravotnej dokumentácie. Výkony sú poskytované v súlade s Katalógom zdravotných výkonov v zmysle § 2 ods. 2 a podľa § 3 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť poskytujú zdravotné sestry s vysokoškolským a stredoškolským vzdelaním, s praxou v odbore a prideleným kódom lekára (UPDZS). Zariadenie ZSS Seniorville Jablonové je vybavené nemocničným informačným systémom slúžiaci na privolanie odborného personálu v prípade potreby klienta. Uvedené zariadenie je obsluhované zdravotnými sestrami a ošetrovateľkami.

Vďaka kvalitným a profesionálnym zdravotným službám vieme prijať aj:

  • klientov po cievnej mozgovej príhode, po výmene bedrového kĺbu,
  • rôzne pooperačné stavy vyžadujúce zdravotnú rehabilitáciu
  • kvadruparetických klientov
  • onkologických pacientov po liečbe
  • pacientov s permanentným katétrom