- Seniorville Jablonové pri Bratislave -

Postup prijatia do zariadenia

Pri každom záujemcovi sa snažíme o maximálnu ústretovosť a individuálne prispôsobenie sa jeho situácii. Akonáhle zhodnotí náš personál Váš zdravotný stav, môžete do zariadenia nastúpiť.

Potencionálny klient, ktorý má záujem o poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení si žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podáva na miestne príslušnom Úrade samosprávneho kraja.

V prípade, ak má klient záujem o poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov – ambulantná alebo pobytová forma, zariadení opatrovateľskej starostlivosti alebo v dennom stacionári, žiadosť o posúdenie si podáva na mestskom, resp. obecnom úrade v mieste bydliska.